ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Köszönjük, hogy adományával támogatja a céljainkat, amelyet Czink
Tomi és az Aranykulcs a Boldog Élethez alapítvány évek óta fáradtságos
munkájával kíván elérni. Adománya közelebb hoz minket a cél
megvalósításához.

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben az
Aranykulcs a Boldog Élethez alapítvány tájékoztatja támogatóit
(továbbiakban: Támogató) a köztük létrejövő szerződés – támogatási
szerződés – általános feltételeiről.

AZ ÁSZF-t ”MEGISMERTEM, MEGÉRTETTEM, ÉS ELFOGADOM”
BEJELÖLÉSÉVEL A TÁMOGATÓ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA.

1. Az ALAPÍTVÁNY és a Támogató között a szerződés a Támogató általi
önkéntes regisztrációval, az ÁSZF elfogadásával és a fizetés
eszközlésével érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli
szerződésnek minősül. Az alkalmazás a Támogatóval ily módon létrejött
írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a támogató
által megadott email címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra
kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve a
magyar.

2. Az Alapítvány és a Támogató között létrejött szerződés szerint a
Támogató az Alapítvány céljának érdekében pénzügyi támogatást
nyújt az Alapítvány részére, amelyet az alapítvány köszönettel
elfogad. A Támogató saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen
dönti el, hogy ad-e támogatást, az Alapítvány részére, ha igen, azt
mikor, milyen módon és milyen összegben teszi. A támogatás
akkor minősül az Alapítvány részére nyújtott támogatásnak, ha az:

A) Banki utalás esetében az Alapítvány bankszámláján jóváírásra kerül

B) Az Alapítvány pénztárában készpénzben befizetésre kerül

C) Honlapon keresztül történő Barion bankkártyás fizetés esetében megtörténik a fizetés, és erről a rendszer visszaigazolást küld a Támogató részére.

D) Honlapon keresztül történő Barion bankkártyás havi ismétlődő rendszeres fizetés esetében megtörténik a fizetés, és erről a rendszer visszaigazolást küld a Támogató részére. (A Támogató a rendszeres támogatást (szerződést) bármikor lemondhatja e-mail formájában)

3. A támogatás összegén felül az Alapítvány egyéb költséget nem számít
fel, a bankkártyás fizetés esetén fogadó bank mindenkor hatályos
hirdetményei alapján kezelési költsége az Alapítványt terheli. Banki
utalással eszközölt, fizetés esetén a küldő és fogadó bank mindenkor
hatályos hirdetményei alapján utalási, kezelési költségek kerülhetnek
felszámításra.

4. Az Alapítvány a Támogató részére a hatályos jogszabályok szerint
állítja ki a támogatási igazolást, vagy számlát amennyiben a
Támogató ezt kéri.

5. A támogató az alapítvány honlapján tájékozódhat az Alapítvány
közhasznú céljáról, tevékenységéről, eredményeiről. A hatályos
jogszabályok szerint megtekintheti az Alapítvány beszámolóját.

6. Az ALAPÍTVÁNY és a Támogató között a fentiek szerint létrejött
szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott
szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a fizetés eszközlése,
illetve igény esetén támogatási igazolás nyújtása). Szerződő felek a
szerződést közös megegyezéssel és írásban (email és annak
visszaigazolása) bármikor módosíthatják. A szerződés felmondására –
tekintettel a szolgáltatás természetére – nincsen jogi lehetőség.

7. A szerződéstől a Támogató vagy az Alapítvány a fizetés tényleges
eszközléséig állhat el.

8. A szerződés felbontható a felek közös megegyezésével, vagy: a) az
Alapítvány által, ha a támogatás jó erkölcsbe ütközik, vagy jogszabály
megkerülésével eszközölték; a Támogató részéről, ha a szerződés
semmisségét vagy megtámadását megalapozó körülmények állnak
fenn, vagy a támogatás eszközlését követő 14 napon belül
körülményeiben olyan lényeges változás történik, amely a támogatás
visszakövetelésére ad alapot. Felbontás és a támogatónak való
visszafizetés esetén az Alapítvány kamatot nem fizet, az utalás
költségeit a Támogató viseli, kivéve, ha a felbontásra az Alapítvány
felróható magatartása miatt kerül sor.

9. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben
jelen ÁSZF irányadó. Magatartási kódexnek az ALAPÍTVÁNY nem
vetette alá magát.

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog,
elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar
jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Pp. általános szabályok
szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el
az ügyben.

Budapest, 2018.02.01.

aranykulcsaboldogelethez.hu © 2018